Fundusz pomocyStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Afryka jest kontynentem niezwykle bogatym nie tylko w piękną przyrodę i ciekawą kulturę, ale także w różnorodne złoża mineralne, jak chociażby platyna (ok. 80% światowych zasobów), złoto (ponad 50% światowych zasobów), diamenty (ok. 50% światowych zasobów) czy ropa naftowa. Największe światowe koncerny angażują się w wydobycie tych surowców, przyczyniając się niekiedy do powstawania konfliktów i - niestety- pogłębiania kryzysu większości państw afrykańskich. Afryka - kontynent tak bogaty, a jednocześnie tak biedny...

Mieszkańcy części państw afrykańskich żyją w skrajnym ubóstwie za mniej niż 1 dolara dziennie, nie mają pracy, pieniędzy na edukację. W związku z ciężką sytuacją mieszkańców, co roku miliony ludzi umiera na Czarnym Lądzie z powodu głodu i chorób. Wielu tych śmierci można by uniknąć ponieważ współczesna medycyna na większość z tych chorób znalazła już lekarstwo. Warunek jest jeden - trzeba szybko podjąć leczenie. Niestety niewielu na nie stać - brakuje też lekarzy, brakuje pielęgniarek. Wiele osób nie jest nawet objęte żadną opieką lekarską.

Portal Opoka zamieścił dane, z których wynika, iż w Kenii na jednego lekarza przypada 20 tys. osób, w Ghanie 25 tys., natomiast w Burkina Faso aż 265 250 osób! Dla porównania - w Polsce na jednego lekarza przypadają 432 osoby?

Wiele organizacji, instytucji, a także osób prywatnych włącza się w walkę o zdrowie i życie najbiedniejszych mieszkańców globu. Także Misjonarze SMA i wolontariusze "CChW SOLIDARNI" starają się nieść pomoc w krajach Afryki. Pragnąc wesprzeć pracę Misjonarzy i wolontariuszy w Afryce rozpoczyna nowy Projekt "Fundusz Pomocy".


Cele projektu:
Celem Projektu jest udzielenie doraźnej pomocy materialnej mieszkańcom Afryki za pośrednictwem wolontariuszy "CChW SOLIDARNI" i Misjonarzy SMA, koordynujących Projekt w danym kraju Afryki. Ze środków wpłacanych na "Fundusz Pomocy" zamierzamy wspierać potrzebujących, którzy m.in.:
  • pragną podjąć pracę lub otworzyć własną działalność, a nie mają środków na zakupienie materiałów czy wynajęcie lokalu;
  • nie mają pieniędzy na wizytę u lekarza i podjęcie leczenia, a cierpią z powodu wielu chorób i dolegliwości, którym można zapobiec.

Projekt "Fundusz Pomocy", podobnie jak pozostałe projekty "CChW SOLIDARNI" ma też za zadanie realizację Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwianie społeczeństwa w Polsce na globalne problemy świata.

Uczestnik przystępujący do udziału w projekcie zobowiązuje się do:
  • modlitwy w intencji wspieranych osób, misjonarzy i Misji,
  • udzielenia doraźnej pomocy finansowej,
  • promowania we własnym środowisku idei współpracy i pomocy najbiedniejszym.

Misjonarz/wolontariusz w Afryce wspierany projektem zobowiązują się do:
  • wykorzystania otrzymanych funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem
  • utrzymywania kontaktu z pracownikami Centrum w Polsce, w celu udzielenia informacji o wykorzystaniu otrzymanych środków.
Pomoc odbywa się za pośrednictwem Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontariackiego "SOLIDARNI" - misyjnej organizacji pożytku publicznego działającej w ramach Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA), przy udziale misjonarzy i wolontariuszy pracujących w Afryce.

Zapraszamy do udziału w projekcie: osoby indywidualne, rodziny, szkoły i instytucje naukowe, spółki oraz inne podmioty gotowe wesprzeć nasz Projekt.

Otrzymane kwoty (po przeliczeniu na USD lub EURO) przekazywane są przez "CChW SOLIDARNI" do misjonarza lub wolontariusza koordynującego współpracę z beneficjentem w Afryce. Koszty przekazu i koordynacji (ok. 10%) pokrywane są z wpłat.

Wpłat należy dokonywać z dopiskiem "Fundusz Pomocy" na konto:

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"
Borzęcin Duży k/ Warszawy
ul. Warszawska 826; 05-083 Zaborów

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001


Projekt "Duchowej Adopcji" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego.
Projekt "Fundusz pomocy" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000229579
Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001