Statut CChW SolidarniStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Tekst jednolity dekretu z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie wydzielenia Centrum Charytatywno-Wolontariackiego „SOLIDARNI”
wraz ze zmianami zawartymi w Aneksie z dnia 1 lutego 2005 roku.

I.

W związku z realizowaniem od wielu lat przez Prowincję Polską Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w ramach swoich celów statutowych zadań należących do sfery zadań publicznych niniejszym z dniem 15 listopada 2004 r wydzielam z Prowincji Polskiej SMA następującą jednostkę organizacyjną: Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI” z siedzibą w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów i zlecam jej całkowite przejęcie w/w zadań obejmujących następujące cele:
 1. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
 2. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
  - osób bezrobotnych,
  - osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  - ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
 3. Aktywizacja zawodową osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

II.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI” będzie posługiwało się nazwą skróconą: „CChW SOLIDARNI” i będzie prowadziło swoją działalność przy współpracy z innymi jednostkami Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w kraju i za granicą.

III.

Przedmiotem działalności Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „SOLIDARNI” jako Organizacji Pożytku Publicznego o charakterze nie odpłatnym będzie:
 1. Pomoc bezpośrednia osobom potrzebującym w kraju i za granicą. - PKD: 85.31.A; 85.32.B; 85.32.C
 2. Doradztwo, porady i pośrednictwo w zakresie pozyskiwania pracy i pracowników. PKD: 74.14.A; 74.50.A
 3. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, rekolekcji i wyjazdów szkoleniowych na rzecz całej społeczności, a szczególnie wolontariuszy. - PKD: 80.42.B; 85.14.D
 4. Organizowanie wypoczynku na rzecz dzieci i młodzieży, a szczególnie młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi. – PKD: 63.30.A
 5. Działalność o charakterze kulturalnym i dydaktyczno-naukowym. – PKD: 92.13.Z; 92.31.F; 92.51.B; 92.52.A
 6. Pomoc międzynarodowa i współpraca regionalna. – PKD: 75.21.Z
 7. Wspieranie inicjatyw społecznych i innych organizacji działających na rzecz społeczeństwa. – PKD: 91.33.Z

IV.

Przedmiotem działalności Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „SOLIDARNI” jako Organizacji Pożytku Publicznego o charakterze odpłatnym będzie:
 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, rekolekcji na rzecz ogółu społeczności. - PKD: 80.42.B
 2. Nauka języków obcych. – PKD: 80.42.A
 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. – PKD: 63.30.A
 4. Sprzedaż materiałów własnych, wyrobów rękodzielniczych i artykułów pochodzących z darowizn. - PKD: 52.61.Z; 52.63.B.
 5. Wynajem pokoi wraz z zakwaterowaniem. - PKD: 55.23.Z
 6. Przetwarzanie danych - zarządzanie i udostępnianie baz danych. PKD: 72.30.Z”
 7. Tłumaczenia oraz działalność poligraficzna i wydawnicza – PKD: 22.15.Z; 22.22.Z; 74.85.Z
 8. Wyrób materiałów pomocniczych do prowadzonej działalności. – PKD: 36.63.Z

V.

Cały dochód uzyskany z działalności Centrum Charytatywno – Wolontariackiego „SOLIDARNI”, będzie przeznaczany na cele pożytku publicznego zgodnie z w/w.
Borzęcin Duży 2005-02-25

KRS: 0000229579