CChW SolidarniStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI" został‚o powoł‚ane jako odpowiedź na coraz wię™ksze zainteresowanie młodych ludzi pracą charytatywną na rzecz Misji.

Pierwsze spotkania osób zainteresowanych rozpocz곂y się™ już w 1999 roku i zaowocowały czterema wyjazdami wolontariuszy na staże do Afryki - na placówki misyjne Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Wobec potrzeby wyodrębnienia działalności wolontariuszy, 15 listopada 2004 przełożony Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (www.sma.pl) powołał do istnienia jednostkę "CChW SOLIDARNI".

Celem "CChW SOLIDARNI" jest wspieranie dział‚alnoś›ci misyjnej oraz szerzenie idei dział‚alnoś›ci: misyjnej, charytatywnej i wolontariackiej. Zadania, które przed sobą stawiamy to przede wszystkim:
 1. Pomoc społeczna na rzecz ogół‚u społ‚eczności ze szczególnym uwzględnieniem
  • osób bezrobotnych,
  • osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  • ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
 2. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.

 3. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę™ zawodową….

 4. Przeciwdziałanie patologiom społ‚ecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.

 5. Rozwijanie kontaktów i współ‚pracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

KRS: 0000229579