• 1
 • 2

Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich

 • Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich
  Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI" SMA
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISSION w Tanzanii

Obecny projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań realizowanych w poprzednich dwóch projektach „Matematyki dla życia” objętych programem WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2008 i 2009. W 2008 r. wolontariuszka dr Jolanta Kazak nauczała matematyki na poziomie szkoły średniej prowadząc zajęcia pozalekcyjne na Misji Bugisi w północno-zachodniej części Tanzanii w regionie Shinyanga. Poznała wówczas dokładnie, obowiązujący w Tanzanii, program nauczania matematyki i biorąc udział w kolejnym projekcie w 2009 roku wykorzystała zdobyte doświadczenie ucząc tego przedmiotu w szkole średniej Don Bosco – Didia należącej do Misji Bugisi. Wolontariuszka uczyła wówczas najmłodsze klasy tzw. Pre-form I (rok wstępny) oraz klasy I (w sumie 300 uczniów i uczennic)  dając im solidne podstawy wiedzy matematycznej. W tym roku uczniowie ci są już odpowiednio w klasie III i IV maturalnej.

Owoce pracy dydaktycznej dr Jolanty Kazak były już zauważalne po dwóch latach. Wyrażają je przede wszystkim wyniki egzaminów państwowych w klasie II. A mianowicie, w 2011 roku szkoła Don Bosco w rankingu obejmującym 443 szkoły średnie znalazła się na 7 miejscu w klasyfikacji ogólnej i na 12 miejscu pod względem matematyki. Dla porównania, w 2009 roku liceum Don Bosco było na 16 pozycji w ogólnej klasyfikacji i na 59 pozycji pod względem matematyki. Dr Jolanta udoskonaliła także materiały edukacyjne i rozbudziła w wielu uczniach szczególne zainteresowanie matematyką. Znaczna część tegorocznych maturzystów deklaruje chęć kontynuowania nauki matematyki również w klasie V i VI, gdzie wybierają tylko trzy przedmioty do studiowania.

Szczególnym sukcesem projektów „Matematyka dla życie” jest dowartościowanie dziewcząt, które w plemieniu Sukuma są traktowane jako osoby drugiej kategorii i mniej inteligentne. W 2010 roku uczennica dr Jolanty, Rehema Kaganga, na egzaminie państwowym w klasie II, otrzymała najwyższy wynik z regionie Shinyanga, z średnią 83 punktów z wszystkich przedmiotów i 92 punktami z matematyki. Wiele dziewcząt podniosło swoje umiejętności matematyczne i uwierzyło w swoje możliwości. Ponadto, dzięki finansowemu wsparciu przez MSZ działań projektowych, zostały zakupione pomoce naukowe takie jak laptop czy rzutnik, które cały czas są wykorzystywane przy nauczaniu matematyki i stanowią niezastąpioną pomoc w wizualizacji różnych zagadnień matematycznych. To dzięki programom WOLONTARIAT POMOC POLSKA 2008 i 2009 oraz niestrudzonej pracy wolontariuszki można było osiągnąć takie rezultaty.

W Tanzanii mówi się, że jednym z problemów narodowych jest matematyka. W zeszłym roku ponad 50% uczniów klasy IV nie zdało egzaminu maturalnego w skali całego kraju, a 74% uczniów nie zdało matematyki. W 2009 i 2010 roku tylko około 50% uczniów szkoły podstawowej zdało egzamin końcowy w tym 20% zdało matematykę. Wyniki badań pokazują, że w latach 1994 – 2008 średnio 70% uczniów klas IV maturalnych nie zdało matematyki.

Tanzania zmaga się z wieloma problemami edukacyjnymi. Przede wszystkim brak dobrze wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wielu uczniów szkół średnich, którzy słabo zdali egzamin państwowy w klasie IV i nie mogli kontynuować nauki w klasie V i VI, kończy dwuletni kurs nauczycielski i zostają nauczycielami w szkołach podstawowych. Wolontariuszka Jolanta Kazak, spośród 4 nauczycieli matematyki uczących w szkole Don Bosco, jest jedyną wykwalifikowaną nauczycielką, która ukończyła studia wyższe. Natomiast program nauczania jest dość wysoki i wymagający. Dr Jolanta zauważyła, że niektóre zagadnienia omawiane w szkole średniej w Tanzanii znajdują się w programie nauczania na I roku studiów wyższych w Polsce.

Głównym zadaniem wolontariuszki jest edukacja uczniów klas III i IV maturalnych w szkole średniej Don Bosco-Didia. Szkoła średnia Don Bosco jest najlepiej prosperującą placówką w regionie przeznaczoną głównie dla uczniów z terenów wiejskich należących do Misji Bugisi. Szkoła ta jako jedyna w podregionie Shinyanga Rural, daje możliwość ukończenia całego cyklu nauczania i dostania się na studia (cztery lata na poziomie podstawowym „O”-level i dwa kolejne lata na poziomie zaawansowanym „A”-level). Najbliższe szkoły średnie z pełnym cyklem nauczania oddalone są co najmniej o 55 km a czesne jest kilkakrotnie wyższe niż czesne w szkole Don-Bosco Didia. Jest to również jedyna szkoła oferująca Pre-Form I tak zwany rok wstępny przeznaczony na naukę języka angielskiego i matematyki. Stanowi to ogromną pomoc dla dzieci pochodzących z okolicznych wiosek, które nie ukończyły szkół podstawowych w języku angielskim, dostępnych głównie w dużych miastach, tylko publiczne szkoły podstawowe prowadzone w języku suahili. W tym roku blisko 600 dziewcząt i chłopców przystąpiło do egzaminu wstępnego, z tego 250 zostało przyjętych do Pre-Form I (rok wstępny). Tak wysoka liczba chętnych wskazuję na fakt, że szkoła Don Bosco jest jedną z najlepiej prosperujących placówek w regionie. W 2011 r. wyniki z klasy IV kończącej poziom „O”-level umiejscowiły szkołę Don Bosco na 4 pozycji spośród 159 szkół w regionie Shinyanga i na 103 pozycji wśród 3108 szkół w całym kraju. Obecnie do szkoły uczęszcza 807 uczniów i uczennic i pracuje 27 nauczycieli.

Bezpośrednim celem projektu „Matematyka dla życia” – trzecia edycja jest podniesienie poziomu edukacji w szkole Don Bosco poprzez solidne przygotowanie tegorocznych maturzystów do egzaminu państwowego, który rozpoczyna się w pierwszym tygodniu października oraz kontynuowanie nauczanie matematyki uczniów klas III i II.

Projekt jest zgodny z Milenijnymi Celami Rozwoju (w szczególności celem 2 i 3) przyjętymi w 2000 roku na szczycie ONZ, „National Strategy for Growth and Reduction of Poverty” (tanzańską Strategią Redukcji Ubóstwa - MKUKUTA) oraz „Strategią polskiej współpracy na rzecz rozwoju” przyjęta przez Radę Ministrów RP 21 października 2003 roku. Podejmowane przez nas działania przyczynią się bowiem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Projekt został podzielony na trzy etapy: przygotowanie, realizacja, inicjatywa edukacyjna.

Etap pierwszy – przygotowanie do zadań projektowych

Wolontariuszka przygotuje materiały edukacyjne takie jak konspekty, zestawy zadań i prezentacje multimedialne. Zdecydowana większość uczniów nie ma podręczników szkolnych dlatego też sporą część czasu dr Jolanta musi poświęcić w domu na przygotowaniu i wydrukowaniu odpowiednich zestawów edukacyjnych i pomocy naukowych.

Drugi etap - realizacja zadań projektowych

Wszystkie wykonywane zadania odbędą się w szkole średniej Don Bosco – Didia znajdującej się na Misji Bugisi. Przebywając na placówce, wolontariuszka podejmie się następujących działań:

I) Kurs przygotowawczy dla maturzystów

W czasie wakacji między pierwszym a drugim semestrem czyli od 18 czerwca do 1 lipca 2012 r. zostanie zorganizowany kurs dla uczniów klas IV przygotowujących się do egzaminu państwowego. Przewidywana liczba uczestników kursu to ok. 150 maturzystów uczęszczających do szkoły Don Bosco (77 uczniów i uczennic) oraz trzech szkół rządowych należących do Misji Bugisi: Itwangi Secondary School, Didia Secondary School oraz Imesela Secondary School. Egzamin państwowy w Tanzanii dla klas IV obejmuje 9 przedmiotów, jest z roku na rok coraz trudniejszy i niestety liczba maturzystów, która nie zdała egzaminów jest wciąż bardzo wysoka (ponad 50%).
Celem warsztatów jest pomoc uczniom w zrozumieniu zagadnień z przedmiotów z którymi uczniowie mają największą trudność. Jest to głównie język narodowy suahili oraz przedmioty ścisłe ze szczególnym uwzględnieniem matematyki. Maturzyści zostaną podzieleni na dwie grupy: humanistyczną i przedmiotów ścisłych. Wolontariuszka dr Jolanta Kazak będzie prowadziła zajęcia z matematyki dla grupy zainteresowanej przedmiotami ścisłymi. Zajęcia odbędą się każdego dnia od poniedziałku do piątku w bloku przedpołudniowym i będą trwać 3 godziny lekcyjne.
Program szkolenia będzie obejmował zagadnienia które najczęściej pojawiają się na egzaminie maturalnym na poziomie „O-level”. Dr Jolanta będzie korzystała z nowoczesnych środków, takich jak technologie informacyjne i programy matematyczne. Będą one przedstawiane za pomocą rzutnika i mogą się stać nieocenioną pomocą w zobrazowaniu zagadnień matematycznych, szczególnie dotyczących geometrii. Maturzyści będą mieli szansę pogłębienia swojej wiedzy i otworzy się przed nimi możliwość dalszej edukacji na poziomie A-level.

II) Nauczanie matematyki w liceum Don Bosco - Didia

Wolontariuszka będzie pracowała w szkole Don Bosco na pełnym etacie, ucząc 18 godzin tygodniowo jedną klasę IV (30 uczniów) oraz dwie klasy III (w każdej klasie jest po 48 uczniów). Drugi semestr nauki szkolnej w Tanzanii rozpoczyna się w połowie lipca i trwa do końca września dla klasy IV lub do połowy listopada dla klasy III. Uczniowie klasy IV zostali podzieleni na dwie grupy według zainteresowań i zdolności matematycznych: grupa zaawansowana tzw. fast learners  i grupa podstawowa tzw. slow learners. Wolontariuszka dr Jolanta Kazak będzie prowadziła zajęcia z matematyki dla grupy zaawansowanej. Większość uczniów z tej grupy chce wybrać kierunki inżynierskie lub ekonomiczne na poziomie „A-level”.
Tylko nieliczni uczniowie posiadają podręczniki do matematyki, dlatego też dr Jolanta wiele czasu poświęci na przygotowaniu i wydrukowaniu odpowiednich ćwiczeń matematycznych i zadań domowych. Ponadto, co tydzień przeprowadzi krótki test sprawdzający nabyte umiejętności. Wolontariuszka cały czas opracowuje i udoskonala obowiązującą w Tanzanii metodologię nauczania matematyki wprowadzając nowoczesne techniki nauczania oparte na aktywnym i twórczym zdobywaniu wiedzy.
 
III) Zajęcia w małych grupach dla maturzystów, uczniów klasy III i klasy II

Tradycyjne nauczanie matematyki w 50 osobowych klasach zostanie wzbogacone przez dodatkowe zajęcia w małych grupach dyskusyjnych. Klasa zostanie podzielona na 8 grup średnio po 6 osób wraz z liderem, którym jest uczennica bądź uczeń posiadający wiedzę matematyczną i zdolności jej przekazywania. Taki sposób uczenia matematyki jest bardziej interaktywny oraz angażuje wszystkich uczestników a szczególnie słabszych uczniów.  Uczniowie otrzymają na kartce 5 pytań, które mają wspólnie rozwiązać wyjaśniając sobie nawzajem otrzymane zadania. Pani Jolanta będzie towarzyszyć uczniom w pracy w grupach i oceni wykonane przez nich zadania.

Zajęcia w małych grupach  będą przeprowadzone według następującego schematu:
 • dla uczniów klasy IV (77 osób) przygotowujących się do egzaminu państwowego zajęcia odbędą się od połowy lipca do końca września, 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy, od godz. 16:00 do 17:30;
 • dla uczniów klasy III (97 osób) zajęcia odbędą się od połowy lipca do połowy listopada, 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki,  od godz. 16:00 do 17:30;
 • dla uczniów klasy II (110 osób) przygotowujących się do egzaminów państwowych zajęcia odbędą się od początku października do początku listopada, 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy, od godz. 16:00 do 17:30;

IV) Dodatkowe zajęcia w soboty dla klas III i IV maturalnych

Program nauczania matematyki w Tanzanii jest bardzo przeładowany. Wobec tego, żeby zdążyć z realizacją tego programu wolontariuszka poprowadzi w soboty dodatkowe zajęcia. Takie dodatkowe lekcje w soboty były już prowadzone przez panią Jolantę w ubiegłych latach i cieszyły się dużym uznaniem ze strony uczniów. Wielu bowiem uczęszcza w czasie wakacji na korepetycje, które w Tanzanii cieszą się niespotykaną popularnością. Niestety, ubogich rodziców nie stać na wysyłanie swoich dzieci na płatne lekcje. Dodatkowe zajęcia w soboty są pewną rekompensatą dla uczniów, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne korepetycje. Ponadto, pozwalają nadrobić zaległości wynikające z wymagającego programu.

V) Warsztaty dla dziewcząt

Powszechnie przyjmuje się, że chłopcy osiągają lepsze wyniki w matematyce niż dziewczęta. Wyniki ostatnich egzaminów maturalnych z matematyki w 2011 r. niestety potwierdzają to przekonanie. W Tanzanii wciąż więcej chłopców ma szanse na kontynuowanie nauki na poziomie szkoły średniej. Wiele dziewcząt po ukończeniu szkoły podstawowej zostaje w domu i pomaga rodzicom w pracach domowych. W liceum Don Bosco proporcja liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 1:3. Chłopcy, szczególnie w kulturze Sukuma, mają większe poczucie własnej wartości, pewność siebie i  wiary w swoje możliwości. Dziewczęta często są przekonane, że są mniej inteligentne od chłopców i matematyka jest dla nich zbyt trudna do zrozumienia.
Pani Jolanta, wraz z wolontariuszką CChW „SOLIDARNI” panią Moniką Nowicką oraz kobietami z lokalnej społeczności, poprowadzi dla 53 dziewcząt z klas III i IV warsztaty, które pomogą im nabrać większej pewności siebie oraz pogłębić motywacje uczenia się i własnego rozwoju. Warsztaty będą przeprowadzone w dwóch blokach: 2 spotkania z psychologii i 2 spotkania na temat zdrowia. Dr Jolanta, jako doświadczony pedagog, przygotuje odpowiednią prezentacje i zajęcia w grupach na temat: poczucia własnej wartości, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz roli kobiety w społeczeństwie afrykańskim. Natomiast pani Monika, która jest położną pracująca od roku na Misji Bugisi, zorganizuje spotkania na temat zdrowia obejmujące zagadnienia: HIV, ciąży, higieny, dojrzewania dziewcząt. Warsztaty odbędą się w ostatnią sobotę miesiąca zaczynając od lipca do października w szkole Don Bosco.

Podczas całego pobytu na Misji Bugisi wolontariuszka będzie uczestniczyła w życiu codziennym placówki misyjnej oraz społeczności lokalnej, będzie szanowała zwyczaje, kulturę i zachowania ludzi mieszkających w regionie oraz będzie opowiadała im o Polsce, kulturze naszego narodu, zwyczajach. „CChW SOLIDARNI” wraz z partnerem w kraju będzie na bieżąco kontrolowało postępy i rezultaty projektu, przyjmując od wolontariuszki sprawozdania i sporządzając własne.

Etap trzeci - inicjatywa edukacyjna

Inicjatywa edukacyjna przeprowadzona będzie przez wolontariuszkę z pomocą organizacji „CChW SOLIDARNI”, Misjonarzy SMA oraz Misjonarzy Świeckich SMA. Opracują oni wspólnie materiały z zakresu Edukacji Rozwojowej i przygotują wystawę, która będzie skierowana do społeczeństwa polskiego, w szczególności do polskiej młodzieży.  Wystawa ta ma na celu podniesienie świadomości Polaków na temat krajów rozwijających się, poznanie warunków życia oraz systemu edukacyjnego w Tanzanii. Ma również zachęcić do osobistego zaangażowania się w walkę z ubóstwem między innymi poprzez udział w programie WOLONTARIAT. Miejscem wystawy będzie parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Pomimo, że wolontariuszka będzie fizycznie nieobecna, ponieważ będzie kontynuowała projekt na Misji Bugisi, to dzięki wysoko rozwiniętym technikom komunikacyjnym będzie nawiązana łączność internetowa przez skype.
W celu zagwarantowania trwałości tejże inicjatywy „CChW SOLIDARNI”, w każdym z odwiedzanych miejsc pozostawi broszury, materiały informacyjne i zdjęcia, do których społeczeństwo lokalne będzie mogło zawsze powrócić.

KRS: 0000229579

Misjonarze świeccy

Misjonarze świeccy
Monika Nowicka
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"KRS: 0000229579

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
województwo Mazowieckie
powiat Warszawski Zachodni
gmina Stare Babice
Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.